Hva gjør reynd nå?

Litt informasjon om Reynd i 2023

I løpet av 2023 har Reynd, og da spesielt Ingvild, arbeidet jevnt og trutt med tematikken gjeld og psykisk helse. I løpet av året har vi fortsatt vårt gode samarbeid med Bank2, og vi har etablert samarbeid med Sparebank1 Midt-Norge. Vi er også igang med et større prosjekt i samarbeid med FinAut og Attensi, hvor formålet er å skape et læringsprogram for fremtidens autoriserte rådgivere innenfor finanssektoren.

Som en avslutning på året ønsker vi å dele noe av det formidlingsarbeidet som Ingvild og Reynd har gjort gjennom året.

Podcast om økonomisk stress

Informasjonsvideo sammen med FinAut (Ingvild introduserer Christian Poppes foredrag om dyrtid)

Samtale mellom Christian Poppe og Ingvild

Andre podcaster med Ingvild fra 2023

Reynd bidrar med medietrening

I forbindelse med spesialistutdannelsen i allmenn- og samfunnspsykologi bidrar Reynd inn med medietrening på første samling.

Psykologutdannete er i en posisjon hvor man gjerne har fått tilnærmet gratis utdannelse til å fylle et mandat. En ting er møtet med klienten på terapikontoret – noe annet er å bruke stemmen sin til å formidle psykologfaglig kunnskap til større grupper.

I vårt medietreningskurs får deltakerne mulighet til å velge format som man vil øve seg på.

Formatene er:

  1. Debatt
  2. Gjest i uformelt (kose)program
  3. Gjest på lokalradio
  4. Kronikk
  5. Formidling i sosiale medier

Samarbeider om gjeld og psykisk helse

I sitt augustnummer i 2021 tok Psykologtidsskriftet for seg i hvilken grad fattigdom, økonomi og levekår integreres i psykologisk praksis.

I etterkant av artikkelserien ble Arne Holte kontaktet av en bank som hadde lest innleggene. Bank2 var interessert i å forstå mer av hvordan psykiske problemer kan påvirke økonomisk styring, og hvordan deres kunderådgivere kunne integrere kunnskap om psykisk helse i møte med kundene.

I samarbeid med Arne Holte, Christian Poppe og Arman Vestad kartla reynd bankens situasjon og nåværende praksis, og gjennomgikk hvordan psykologisk og sosiologisk forskning, samt vår kliniske og erfaringsbaserte kunnskap kunne benyttes til å støtte banken i deres uttalte mål om å ta større samfunnsansvar.

Reynd fikk i oppdrag å utarbeide en opplæringspakke som består av digital undervisning, fysiske arbeidsseminarer og praksisveiledning. Prosjektet skal også resultere i en prinsippstyrt veileder som tydeliggjør bankens policy i møte med klienter som er i en sårbar livssituasjon. Prosjektet har en tidsramme på 1 år.

Den 20.04 gjennomførte vi en Kick Off med hele banken, der temaet var hvordan gjeld og mislighold henger sammen med psykiske problemer. Når voksne sliter med økonomien får det ringvirkninger langt utover enkeltindividet – fra parforholdet til barn til nærmiljø og storsamfunn. Om Bank2 kan møte sine klienter med åpenhet og trygghet når det kommer til å tematisere disse sammenhengene, vil det bidra til å bygge ned stigmaet rundt økonomiske problemer og psykisk helse. Kan de også hjelpe klienter som befinner seg i økonomisk krise med å finne en vei videre, er det god samfunnsøkonomi. Vi er så spente på hva vi kan få til sammen!

Arrangerer kurs til inntekt for Amnesty

Den 20.04.2022 arrangerte reynd, i samarbeid med de samfunnsengasjerte psykologene Aina Holmén, Cecilie Kolflaath Larsen, Katrin Glatz Brubakk og Ingvild Trøite Johnsen, kurset «Psykologrollen i møte med krig».

Kurset var heldigitalt, og psykologforeningen forhåndsgodkjente kurset som et vedlikeholdskurs. Inntektene fra kurset gikk til inntekt for Amnesty Internationals arbeid i Ukraina.

Alle som deltok på kurset skal ha fått tilgang til opptak fra innleggene i kursportalen vår (se under «for kursdeltakere»). Etterhvert vil vi også åpne opp for tilgang for andre, mot en valgfri sum til Amnesty.

Arrangerer spesialistkurs for fremtidige samfunns-psykologer

Omtrent to ganger i året bidrar vi i reynd i utdanningen av nye allmenn- og samfunnspsykologer gjennom spesialistutdanningen i allmenn- og samfunnspsykologi. Dette kurset arrangeres i regi av Psykologforeningen. Under COVID 19-pandemien var vi nødt til å endre vårt fysiske kursopplegg til en heldigital løsning.

Dette har vi fortsatt med også etter at restriksjonene i samfunnet ble fjernet. Kurset ser ut til å møte et behov for mer fleksible former for kurs og videreutdanning for psykologer, såvel som andre tjenesteytere. Vi tror på at læring skjer best gjennom samarbeid og diskusjon, og vi benytter oss derfor i stor grad av «flipped classroom».

På vår kurssamling har vi samlet et godt team med erfarne og dyktige psykologer. En av dem er Jørgen Flor. For en smakebit fra samlingen, kan du høre Jørgen snakke om Tripartite-modellen under.

Om du har deltatt på 2. samling, så vil du også ha tilgang til vår kursside med oppdatert innhold fra de samlingene vi har hatt.

Vi ser frem til å arbeide videre med å tilby kurs for tjenesteytere som arbeider innenfor virksomheter som tar et sosialt ansvar.

Arrangerer den europeiske konferansen i samfunnspsykologi

Sommeren 2021 ble den europeiske samfunnspsykologikonferansen holdt i Oslo. Dette er en konferanse som er tilknyttet den europeiske samfunnspsykologforeningen ECPA, og som arrangeres jevnlig på ulike steder i Europa.

Vi satt i den norske arrangementkomiteen sammen med de erfarne samfunnspsykologene Nicholas Carr og Mona Cecilie Nilsen, samt engasjerte studenter fra Psykologer uten grenser (PUG).

På grunn av COVID 19-pandemien ble vi nødt til å omstille oss på kort tid. På kort tid kunne vi tilby en digital konferanse for deltakerne. Med godt over 100 deltakere, og like mange digitale innlegg fra verden over, bestemte vi oss for å lage en digital portal hvor vi kunne tilby både synkront og asynkront innhold. Nærmere bestemt et liveprogram med keynotes og forhåndsinnspilte symposier, postere- og paperinnlegg. Dette kombinerte vi med diskusjonsrom. Innleggene var gode og engasjementet var stort, slik det alltid er blant samfunnspsykologer.

Den digitale portalen for den europeiske samfunnspsykologikonferansen.

En av keynotene på konferansen var samfunnspsykologen og professoren Isaac Prilleltensky, som hadde innlegget: «Wellness, Fairness, and Worthiness: How the Synergy of Personal, Relational, and Collective Values can Improve the Common Good».

Et innlegg som er i tråd med reynds verdier. Om du har lyst til å se hele innlegget så finner du det oppdelt i tematiske deler her: